cover

Chcem získať eBook zadarmo
Zobraziť viac

Nájdené kategórie

Zobraziť viac

Nájdené produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Podmienky používania internetových stránok Best2Buy.eu

Vitajte na oficiálnych internetových stránkach Best2Buy

Prístup na internetové stránky best2buy.eu a ich používanie (ďalej len „Internetové stránky Best2Buy“), informácie, materiály, výrobky a služby prístupné prostredníctvom Internetových stránok Best2Buy sa riadia týmito podmienkami používania (ďalej len „Podmienky používania Internetových stránok”).

Okrem toho pre zákazníkov Best2Buy, aktívnych užívateľov a firmy platia Obchodné zásady a Politika podnikania Best2Buy a pre akékoľvek nákupy tovaru alebo služieb platia „Pravidlá správneho objednávania“.

Podmienky používania Internetových stránok môžu byť z času na čas aktualizované. Aktualizované verzie budú umiestnené na Internetových stránkach Best2Buy a okamžite vstupujú do platnosti. Pri používaní Internetových stránok Best2Buy by ste si mali pravidelne overovať, či Podmienky používania Internetových stránok neboli aktualizované alebo zmenené.

Internetové stránky Best2Buy poskytujú informácie o obchode Best2Buy, o obchodnej príležitosti Best2Buy a výrobkoch a službách, ktoré ochod Best2Buy ponúka a sú určené iba na použitie z územia a na území Slovenskej republiky a podľa platného slovenského práva. Obchod Best2Buy nezodpovedá a neručí za používanie Internetových stránok Best2Buy z územia iných štátov.

1. Časti Internetových stránok Best2Buy chránené heslom

Časti Internetových stránok Best2Buy chránené heslom sú určené výlučne pre registrovaných užívateľov v Slovenskej republike.

Prosím, vezmite na vedomie: Heslá nesmú byť poskytnuté tretím osobám a musia byť chránené pred neoprávneným prístupom. Ak zistíte, že niekto neoprávnene použil vaše heslo, mali by ste okamžite upovedomiť obchod Best2Buy. Obchod Best2Buy nenesie žiadnu zodpovednosť a nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku neoprávneného použitia hesla.

2. Vyhlásenie obchodu Best2Buy o Pravidlách na ochranu osobných údajov a Best2Buy Politika v jednotlivých oblastiach

So všetkými osobnými údajmi poskytnutými obchodom Best2Buy pri používaní Internetových stránok Best2Buy sa bude nakladať v súlade s Vyhlásením o ochrane osobných údajov na Internetových stránkach. Ak sa zaregistrujete alebo prihlásite ako zákazník obchodu Best2Buy, platia pre vás okrem iného Pravidlá na ochranu osobných údajov pre zákazníkov obchodu Best2Buy.

Všetky informácie poskytnuté obchodu Best2Buy pri používaní Internetových stránok Best2Buy musia byť správne, úplné a aktuálne. Ak máme dôvod sa domnievať, že boli poskytnuté nesprávne, neúplné alebo neaktuálne informácie, prístup na Internetové stránky Best2Buy môže byť obmedzený alebo blokovaný.

3. Autorské právo a používanie materiálov Internetových stránok Best2Buy

Internetové stránky Best2Buy a materiály sprístupnené na Internetových stránkach Best2Buy sú chránené právami duševného vlastníctva vrátane autorských práv, práv na ochranu obchodných mien a ochranných známok, vrátane mena „Best2Buy“ a loga obchodu Best2Buy, a sú vlastnené spoločnosťou Callo & Kacco s. r. o.,  alebo používané spoločnosťou Callo & Kacco s. r. o., so súhlasom vlastníka takýchto práv. Materiály chránené právami duševného vlastníctva zahŕňajú design, úpravu, vzhľad, výskyt, grafiku, fotografie, obrázky, články, príbehy a iné materiály sprístupnené na Internetových stránkach Best2Buy (spoločne ďalej len „Materiály Internetových stránok Best2Buy“).

Materiály Internetových stránok Best2Buy je možné reprodukovať, šíriť, publikovať alebo inak verejne prezentovať iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu obchodu Best2Buy. Ako výnimku z tohto pravidla obchod Best2Buy udeľuje registrovaným zákazníkom limitovanú, nevýhradnú a odvolateľnú licenciu na používanie Materiálov Internetových stránok Best2Buy výlučne na účely aktívneho pôsobenia v MLM štruktúre Best2Buy na stiahnutie, uchovávanie, tlač, kopírovanie, zdieľanie a prezentáciu Materiálov Internetových stránok Best2Buy za podmienky, že tento Materiál nie je pozmenený a že uvádza zdroj informácií, pokiaľ sú akékoľvek Materiály Internetových stránok Best2Buy sprístupnené tretím osobám. Ak máte nejaké ďalšie otázky o používaní Materiálov Internetových stránok Best2Buy, kontaktujte nás prosím prostredníctvom mailovej adresy : info@best2buy.eu .

Právo registrovaného užívateľa používať časti Internetových stránok Best2Buy chránené heslom zaniká vypovedaním registrácie, a nie sú k tomu potrebné žiadne ďalšie kroky zo strany obchodu Best2Buy. Pri vypovedaní registrácie musí registrovaný užívateľ vymazať alebo zničiť všetky uložené, vytlačené alebo skopírované materiály, pokiaľ ich uchovanie nevyžadujú právne predpisy.

4. Odkazy na ďalšie Internetové stránky

Môžeme odkazovať na iné Internetové stránky, ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a neručíme za informácie alebo materiály sprístupnené na takýchto Internetových stránkach tretích osôb. Odporúčame vám, aby ste si pred použitím takýchto Internetových stránok alebo uvedením akýchkoľvek osobných údajov alebo akýchkoľvek iných informácií na takýchto Internetových stránkach alebo prostredníctvom takýchto Internetových stránok prečítali podmienky používania a vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa všetkých Internetových stránok tretích strán.

5. Odkazy z iných Internetových stránok na Internetové stránky Best2Buy

Vloženie odkazov z Internetových stránok tretích strán na best2buy.eu vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas obchodu Best2Buy. Ak si želáte odkazovať z iných Internetových stránok, kontaktujte nás prosím prostredníctvom mailovej adresy : info@best2buy.eu .

6. Obmedzenie zodpovednosti, neposkytnutie záruk a náhrady škody

V rozsahu povolenom príslušným právom, obchod Best2Buy nie je zodpovedný za žiadne priame, nepriame, následné alebo iné škody akejkoľvek povahy, vrátane nie však výlučne škôd na majetku, straty užívania, straty pri podnikaní, ekonomických strát, straty dát alebo ušlého zisku, vzniknutých pri alebo v súvislosti s vaším užívaním Internetových stránok Best2Buy či ich obsahu alebo prístupu na Internetové stránky Best2Buy či k ich obsahu alebo nemožnosti užívať Internetové stránky Best2Buy či ich obsah alebo pripojiť sa na Internetové stránky Best2Buy alebo k ich obsahu alebo v tejto súvislosti.

Obchod Best2Buy vynaloží primerané úsilie, aby zabezpečila správnosť informácií a materiálov poskytnutých na týchto Internetových stránkach. Obchod Best2Buy však nemôže zaručiť presnosť všetkých informácií a materiálov a nie je zodpovedná a neručí za presnosť, úplnosť alebo pravosť akýchkoľvek informácií a materiálov obsiahnutých na týchto Internetových stránkach. Nezaručujeme, že prevádzka týchto Internetových stránok bude neprerušená alebo bezchybná alebo, že tieto Internetové stránky budú bez vírusov alebo iných komponentov, ktoré môžu byť škodlivé pre zariadenie alebo software. Obchod Best2Buy nezaručuje, že Internetové stránky Best2Buy budú kompatibilné so zariadením a softwarom, ktoré používate, a nezaručuje, že Internetové stránky Best2Buy budú prístupné kedykoľvek alebo v akúkoľvek špecifickú dobu.

Zaväzujete sa nahradiť škodu a chrániť obchod Best2Buy pred akýmikoľvek záväzkami alebo stratami spojenými s porušením týchto Podmienok používania Internetových stránok z vašej strany alebo vaším používaním Internetových stránok Best2Buy.

7. Obmedzenie alebo blokovanie prístupu na Internetové stránky Best2Buy z dôvodu porušenia Podmienok používania Internetových stránok

V prípade porušenia týchto Podmienok používania Internetových stránok, najmä v prípade použitia Internetových stránok Best2Buy alebo jednotlivých prvkov Internetových stránok Best2Buy k inému než k ich zamýšľanému použitiu, môže byť prístup na Internetové stránky Best2Buy obmedzený alebo blokovaný.

Obchod Best2Buy si vo všeobecnosti vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu čiastočne alebo úplne zmeniť, blokovať alebo pozastaviť Internetové stránky Best2Buy alebo ich obsah.

8. Doložka o oddeliteľnosti

Ak sa niektoré z ustanovení týchto Podmienok používania Internetových stránok stane neplatným alebo bude vyhlásené za neplatné súdom, platnosť zostávajúcich ustanovení tým nebude dotknutá.

9. Voľba práva, súdna právomoc a miestna príslušnosť

Používanie Internetových stránok Best2Buy a tieto Podmienky používania Internetových stránok sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak zákon neustanovuje inak, súdy Slovenskej republiky majú výhradnú právomoc a sú miestne príslušné pre akékoľvek spory vzniknuté pri používaní alebo v súvislosti s používaním Internetových stránok Best2Buy alebo s týmito Podmienkami používania Internetových stránok.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x