cover

Chcem získať eBook zadarmo
Zobraziť viac

Nájdené kategórie

Zobraziť viac

Nájdené produkty

Nákupný košík Položky: 0 Suma: 0,00 €

InfolinkaInfolinka: (Po-Pi: 8:00 - 16:30)
0948 288 378

Obchodné pomienky pre partnerov

1. Členská zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy zástupcom spoločnosti Best2Buy a zaevidovaním žiadateľa o členstvo v Klube Best2Buy do databázy údajov členov Klubu Best2Buy – elektronickej evidencie Best2Buy (databázy).

2. Spoločnosť Best2Buy akceptuje len čitateľne vyplnený originál Členskej zmluvy, vlastnoručne podpísaný žiadateľom o členstvo v Klube Best2Buy.
Oskenovanú kópiu vyplneného originálu Členskej zmluvy zašle mailom na info@best2buy.eu

3. V prípade, ak žiadateľ o členstvo v Klube Best2Buy nemá na zmluve uvedené všetky údaje, bude vyzvaný k ich doplneniu.

4. Každý žiadateľ o členstvo v Klube Best2Buy môže byť registrovaným členom Klubu Best2Buy len jeden krát. V prípade vytvorených viacerých registrácií na jednu osobu budú všetky jeho registrácie zablokované.

5. Podpisom členskej zmluvy získava žiadateľ - nepodnikateľ nárok na vyplatenie nevyčerpanej zľavy na tovare a žiadateľ – živnostník / s.r.o. získava nárok na vystavenie faktúr odberateľom (Best2buy) v mene a na účet dodávateľa (člena) na základe dosiahnutých provízií za daný mesiac za podmienok a v zmysle Marketingového plánu.

6. Žiadateľ - živnostník /s.r.o. potrebuje mať otvorenú živnosť na sprostredkovateľskú činnosť v oblasti služieb.

7. Spoločnosť Best2Buy nezodpovedá za škody spôsobené tým, že člen Klubu Best2Buy vyzradí svoje užívateľské meno alebo heslo tretím osobám.

8. Členom Klubu Best2Buy môže byť plnoletá fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ a tiež právnická osoba.

9. Spoločnosť Best2Buy môže odmietnuť akceptovať Členskú zmluvu v nasledujúcich prípadoch:
a) žiadateľ o členstvo v Klube Best2Buy je už registrovaný v Klube Best2Buy,
b) so žiadateľom o členstvo v Klube Best2Buy bola už v minulosti rozviazaná Členská zmluva z dôvodu porušenia všeobecných podmienok členstva v Klube Best2Buy alebo iných záväzných pravidiel pôsobenia v sieti členov Klubu Best2Buy.

10. Člen Klubu Best2Buy má oprávnenie poskytovať reklamné služby v prospech obchodnej značky Best2Buy (sponzorovať členov a zákazníkov) a tiež vykonávať priamy predaj produktov Best2Buy vďaka využitiu zliav vo vlastnom mene a na vlastný účet ako samostatne hospodáriaci subjekt . V takomto prípade je povinný dodržiavať súvisiace zákony a predpisy, podávať stanovené daňové priznania a ďalšie prehľady. Ak člen Klubu Best2Buy požiada spoločnosť Best2Buy o výplatu provízií, je povinný spoločnosti Best2Buy doručiť aktuálny výpis zo živnostenského registra alebo obchodného registra, umožňujúce príslušnú podnikateľskú činnosť, prípadne osvedčenie o registrácii k DPH, a následne s ním bude uzatvorená Dohoda o vyhotovovaní faktúr, na základe ktorej mu budú môcť byť vyplatené provízie. Podmienkou pre uzatvorenie tejto dohody je zakúpenie produktov v stanovenej sume podľa marketingového plánu, ak už v minulosti nebola splnená.

11. Člen Klubu Best2Buy, ktorý nevykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti priameho predaja a reklamných služieb s dodržiavaním príslušných zákonov a predpisov, môže nakupovať produkty značky Best2Buy výhradne len pre osobnú potrebu, príp. pre svojich rodinných príslušníkov a známych.

12. Člen Klubu Best2Buy, ktorý vykonáva predaj produktov Best2Buy, nemôže prezentovať tieto produkty na trhoch, jarmokoch, festivaloch, a podobných akciách, ani výlučne len za účelom reklamy alebo odporúčania (sponzorovania) nových členov do Klubu Best2Buy. Nemôže predávať produkty v predajniach, v predajných a pouličných stánkoch, ani v žiadnej pevne organizovanej maloobchodnej predajni a tiež prostredníctvom internetových aukcií a iným spôsobom, ktorý je v rozpore s podstatou priameho predaja.

13. Spoločnosť Best2Buy nezodpovedá za to, že člen Klubu Best2Buy nezíska potrebné povolenia na podnikateľskú činnosť alebo za to, že nezaplatí príslušné dane, odvody alebo si nesplní iné záväzky voči štátu vyplývajúce z jeho podnikateľskej činnosti.

14. Člen Klubu Best2Buy sa zaväzuje poskytovať zákazníkom, záujemcom o členstvo v Klube Best2Buy, ako aj členom svojej siete informácie o sieti členov Best2Buy, informácie o cenách, vlastnostiach a dostupnosti produktov z ponuky Best2Buy spôsobom jasným a totožným s údajmi z aktuálnych informačných, reklamných a akcie uvádzajúcich materiálov vydaných spoločnosťou Best2Buy. Člen Klubu Best2Buy nemôže v žiadnom prípade zavádzať záujemcov o produktoch alebo spolupráci so spoločnosťou Best2Buy akokoľvek do omylu. V prípade zistenia porušenia správneho poskytovania informácií a zavádzania záujemcov o produktoch sa s členom rozviaže členská zmluva.

15. Člen Klubu Best2Buy je povinný prezentovať produkty a spoluprácu potenciálnym zákazníkom a záujemcom takým spôsobom, ktorý zodpovedá informáciám v publikáciách a prezentačných materiáloch vydaných prostredníctvom Best2Buy.

16. Podmienkou pre priznanie nároku na výplatu provízií alebo čerpanie zliav za daný mesiac je jeden osobný nákup člena Klubu Best2Buy za akýkoľvek mesiac, a to v celkovej minimálnej hodnote 20 eur.
Splnením vyššie uvedených podmienok pre priznanie nároku na výplatu provízií vzniká členovi Klubu Best2Buy nárok na výplatu provízie, ktorú je možné čerpať uplatnením zľavy na tovare až do výšky 100 % z ceny tovaru okamžite, alebo výplatou odmeny na bankový účet člena na základe uzavretej Dohody o vyhotovovaní faktúr, a to k 15. dňu mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci vzniku príslušného nároku.

17. Provízie nižšie ako 20 € za kalendárny mesiac si môže člen Klubu Best2Buy uplatniť výlučne len formou zľavy z tovaru až do výšky 100% z ceny tovaru. Provízie vyššie ako 20 € za kalendárny mesiac môžu byť vyplatené členovi Klubu Best2Buy v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami formou výplaty na bankový účet.

18. Člen Klubu Best2Buy sa zaväzuje prevziať zásielky s objednanými produktmi od Best2Buy v odbernej lehote a zaplatiť za ne. V prípade opakovaného neprevzatia objednaných produktov uhradí spoločnosti Best2Buy náklady spojené s odoslaním a vrátením zásielky. Opakované neprevzatie zásielky s objednanými produktmi od Best2Buy môže byť považované za odstúpenie od Členskej zmluvy. Spoločnosť Best2Buy má právo odmietnuť zrealizovať objednávky člena Klubu Best2Buy, ktorý porušil povinnosti opísané vyššie, ako aj právo na zrážku nákladov spojených s odoslaním a vrátením zásielky spoločnosti Best2Buy z provízie člena, ktorá mu prináleží. V prípade, že nebude možné uplatniť zrážku nákladov spojených s odoslaním a vrátením zásielky spoločnosti Best2Buy z provízií člena Klubu Best2Buy, má Best2Buy právo zrealizovať ďalšiu objednávku takéhoto člena až po uhradení vzniknutých nákladov.

19. Člen Klubu Best2Buy nakupuje produkty vo svojom mene a na svoj vlastný účet. Nie je ani obchodným zástupcom, ani zamestnancom spoločnosti Best2Buy.

20. Za nákup produktov Best2Buy v členovej štruktúre získava člen Klubu Best2Buy percentá z nákupov podľa Marketingového plánu. Po každej zaplatenej objednávke, akéhokoľvek člena, alebo zákazníka v štruktúre člena, sa v jeho virtuálnej kancelárií objaví výška provízie z nákupu. Táto čiastka sa dá okamžite použiť na čerpanie zliav alebo výplatu provízií podľa vyššie uvedených podmienok.

21. Člen Klubu Best2Buy sa zaväzuje zdržiavať od činností, ktoré by mohli ohrozovať dobré meno Best2Buy alebo produktov z ponuky Best2Buy, zvlášť od rozširovania informácií, ktoré by ich mohli poškodiť, a tiež iným spôsobom, zvlášť v dôsledku protiprávneho prirovnávania a používania porovnávacej reklamy s produktmi iných značiek.

22. Na publikovanie alebo reklamu obsahujúcu logo, ochrannú známku alebo výraz Best2Buy si člen Klubu Best2Buy vyžiada súhlas od spoločnosti Best2Buy. Bez súhlasu spoločnosti Best2Buy nemá oprávnenie na publikovanie a reklamu obsahujúcu tieto údaje. Člen Klubu Best2Buy nemôže meniť vzhľad produktov a publikácií spoločnosti Best2Buy.

23. Členstvo v Klube Best2Buy je dedičné a prevoditeľné na tretiu osobu, ktorá nie je členom Klubu Best2Buy, s písomným súhlasom spoločnosti pod podmienkou dodržania príslušných zákonov danej krajiny.

24. Člen Klubu Best2Buy je povinný sledovať prípadné zmeny v informačných materiáloch Best2Buy, Všeobecných podmienkach členstva v Klube Best2Buy a súvisiacich materiáloch, ktoré mu budú spoločnosťou Best2Buy doručované elektronickou cestou alebo zverejňované iným možným spôsobom.

25. Zmeny všetkých pravidiel a podmienok Best2Buy sú platné a účinné dňom vydania. Zmena všeobecných podmienok nemá za následok neplatnosť a neúčinnosť tejto Členskej zmluvy.

26. Táto zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán
b) jednostrannou výpoveďou ktorejkoľvek zo strán, u Best2Buy len v prípade porušenia Všeobecných podmienok členstva v Klube Best2Buy. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac.

27. V prípade zániku Členskej zmluvy stráca člen Klubu Best2Buy nárok na čerpanie provízií.

28. V záležitostiach neupravených Členskou zmluvou a súvisiacimi podmienkami alebo pravidlami sa uplatňujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení a súvisiace všeobecne záväzné predpisy slovenského práva.

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x